Znajdź nas w Google+


Mielno ONLINE

Zbrodnicze Siostrzyczki - Najlepsza Recenzja Książki na Wakacje

Rodo

Rodo

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek Jolanta Strange w Mielnie

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH


Administratorem danych osobowych Gości Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek Jolanta Strange z siedzibą w Mielnie przy ulicy gen.Stanisława Maczka 24 jako Administrator Danych dla obiektu Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek przy ulicy genStanisława Maczka 24 w Mielnie.


§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI


Inspektor ochrony danych i informacji (IOD) dostępny jest pod adresem e-mail recepcja@zoltydworek.pl

Pozyskanie danych osobowych:


Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal lub stronę rezerwacyjną w tym kontakt. 


§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Ośrodek przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pensjonat jest realizacja zawartej z nami Umowy w formie Karty Rejestracyjnej/Meldunkowej, a w szczególności :

 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek.
 1. Wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z Naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
 2. Obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Nas drogą telefoniczną, mailową.
 3. wykorzystywania przez Nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.
 4. Obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone.
 5. W celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego przepisy prawa.
 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek Wypoczynkowy w związku z poniesioną przez Ośrodek Wypoczynkowy szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka Wypoczynkowego.
 2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego.


§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU GDY GOŚĆ WYRAZIŁ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pensjonatu jest umowa o świadczenie usług hotelarskich - Karta Meldunkowa
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka jest usprawiedliwiony cel administratora.
 5. Prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów. W tym celu będziemy analizować wybory zakupowe związane z naszą działalnością, aby oferować usługi jak najlepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i preferencji;
 6. Podtrzymania relacji z klientem;
 7. Prowadzenia analiz statystycznych;
 8. Zapewnienia obsługi płatniczej.
 9. Windykacji należności.
 10. Archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczeń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 11. Gromadzonych przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie hotelu.
 12. na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.
 13. na przetwarzanie danych:
 14. - zapisanych w formularzu kontaktowym i rezerwacyjnym.
  - usłudze newsletter oraz wiadomościom wysyłanych drogą email.
  - zawartych na Karcie Rejestracyjnej/Meldunkowej;
  - zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: https://www.zoltydworek.pl
  - przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  - wizerunkowych.

Podanie danych:


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Wymagamy podania następujących danych – Karta Meldunkowa – Rezerwacja Online – Kontakt Online

 

 • Dane pobierane na kartach rejestracyjnych/meldunkowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych. Jeśli korzystają Państwo z parkingu możecie dodatkowo zostać poproszeni o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie Osoba Dorosła.
 • Dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • Dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu i adres email , a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • Dane pobierane w formularzu kontaktowym: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości; dane pobierane prze rezerwacji grupowej: 
 • Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane Osoby do kontaktu ze strony Organizatora (Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane Opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 • Dane pobierane przy zleceniu imprezy: Imię, Nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi.
 • Dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez Nas.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.


§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE


 Ośrodek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2.  Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. Podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
 7. Organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

 


§ 6. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe : Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania Umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka Wypoczynkowego lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 
 4. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem warunków umowy.
 5. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
 6. Zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem - Do Administratora Danych.

- Przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek.

- Przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.

- Składając pismo w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczenia, tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego. Ponadto, Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek udostępnia adres email

 recepcja@zoltydworek.pl

za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 •  Występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby; 
  - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  - stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
  - ewentualnym źródle pozyskania danych;
  - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  - planowanego okresu przechowywania danych.


§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek zawarcie umowy o usługi hotelarskie.


§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE


Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek w Mielnie dostępna jest również na stronie internetowej https://www.zoltydworek.pl

 

 

 W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w w naszym Pensjonacie.


 

Polityka prywatności


Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek Jolanta Strange, właściciel strony www.zoltydworek.pl.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

 

Dane osobowe


W czasie korzystania z naszego serwisu dworek.karpacz.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza do komentowania naszych wpisów).Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek Jolanta Strange  nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.

 

Ciasteczka (cookies)


Niektóre obszary serwisu www.zoltydworek.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

 

Google Analytics


www.zoltydworek.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Facebook


Na stronach www.zoltydworek.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszej stronie. Listę pluginów na Facebooku znajdziesz tutaj.

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka. Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

 

Wyłączenie odpowiedzialności


Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek Jolanta Strange nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

Aktualizacja RODO - 04.08.2022

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Wypoczynkowy Żółty Dworek Jolanta Strange ul.gen.Stanisława Maczka 24 76-032 Mielno
NIP: 499-005-04-23.


2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia -
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia


4) Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy Wynajmu
Oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy Wynajmu,


A po jego upływie przez okres niezbędny do:


a. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych;


b. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.


5) Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
Prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


6) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale warunkiem wykonania Umowy Wynajmu.


 


 

Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Żółty Dworek Marek Rokicki